Home

Intrapersonlig intelligens

En intrapersonlig konflikt er en indre konflikt mellom tanker og følelser i personen selv. Det kan være snakk om følelsesmessige konflikter, eller praktiske konflikter som å måtte velge mellom jobb og familie.Det kan f.eks handle om at du stiller for store krav til deg selv og ikke klarer oppfylle dem, med dette antar du neste gang at du vil mislykkes og det kan igjen føre til en intern. Intrapersonal intelligens kan lett forveksles med emosjonell intelligens, en teoretisk konstruksjon der flere psykologer har arbeidet, og det er ikke født av teorien om flere intelligenser. Det er sant at begge typer intelligens understreker selvkunnskap og regulering av følelser, men emosjonell intelligens er et bredere konsept Jeg klok - Intrapersonlig intelligens Individualisten Mennesker som har sin styrke i forhold til dette området er flinke til å forstå seg selv, å konsentrere seg, følge sin egen intuisjon og i å være orginal. Denne typen dyrker ofte egne interesser, arbeider godt alene,.

Dykking i vår interiør, navigere i underworlds av våre tanker eller i emaranharmos i vår alltid rolig introspeksjon er egenskaper som definerer denne evnen Howard Gardner definert som intra intelligens. Disse evnene til selvrefleksjon og metakognisjon er de som til slutt lar oss leve i harmoni med oss selv Intrapersonlig emosjonell intelligens. Emosjonelt intelligente foreldre blir oftere utbrent, antyder ny studie. Det kan skade foreldreevnen deres, mener forskerne. Alle artikler er vist. Ingen flere artikler å vise. Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no. Email. Ja takk

Intrapersonlig intelligens Denne høres veldig lik ut som den forrige, bare denne går mer på forståelsen av seg selv. Hva en føler og hvorfor en føler det. En som er intrapersonlig intelligent er ofte veldig flink til å konsentrere seg, ikke redd for å være seg selv for en vet så godt hvem den er, og ofte veldig flink på å være original Intelligens handler ikke bare om det intellektuelle, men mye om personlighet og personlighetstrekk, sier Eiken. Intrapersonlig: Du kan forstå egne følelser og motivasjoner

Personlig intelligens. Evnen til å hanskes med oss selv ved å vite om, godta og forstå våre følelser, lyster og hensikter. Har du denne evnen, er du i stand til å motivere deg selv, stoppe. Intrapersonlig intelligens; Naturalistisk intelligens; Eksistensiell intelligens; Alle barn har alle disse variantene av intelligens. Likevel er hver enkelt sterk på ulike områder, og oppfatter og lærer derfor på forskjellige måter Intelligens, blir i psykologien brukt som et fellesnavn på menneskers evner til oppfattelse, tenkning og problemløsning, og da spesielt på de områder hvor en finner individuelle ulikheter. Det finnes mange definisjoner på intelligens, fra «evne til abstrakt tenkning», til «utnyttelse av tidligere erfaringer i nye situasjoner». Mange forskere ønsker å gi en meget vid definisjon av. Mellommenneskelig og intrapersonlig intelligens er den minst kjente, men vi skal ikke slutte å jobbe med dem. Tvert imot, begge er relatert, den første, med evnen til å innlevere seg med andre, og den andre, med evnen til å regulere følelsene våre Interpersonell intelligens = å være menneskeklok. Forståelse for andre springer ut av forståelse av seg selv. Et barn med et velfundert jeg, et barn som tror på seg selv og på omgivelsene med tillit og glede, vil lettere kunne forstå kameratene sine og kunne inngå i positive sosiale samspill

Intrapersonlig konflikt - Wikipedi

Styrk din sosiale intelligens Både sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner. Mange har negative livsmønster eller emosjonelle blokkeringer, men vi kan utvikle vår følelsesmessige & sosiale intelligens Intrapersonlig intelligens. Jeg bruger meget tid på alene at meditere, reflektere eller tænke på livsvigtige spørgsmål; Jeg deltager i rådgivende sessioner eller personlige udviklings-seminarer for at lære mere om mig selv; Jeg er i stand til at klare modgang med ukuelighed og med livsmodet intak 7. Intrapersonlig. Evnen til å reflektere over seg selv og kjenne sine styrker og svakheter. 8. Naturistisk. Evnen til å verne om sine omgivelser, naturen. 9. Eksistensielt. Evnen til å se på livet i en større sammenheng. Med denne kunnskapen kan man tenke over om vi har rett fokus i de norske skolene

Intrapersonlig intelligens . Jeg bruger meget tid på alene at meditere, reflektere eller tænke på livsvigtige spørgsmål; Jeg deltager i rådgivende sessioner eller personlige udviklings-seminarer for at lære mere om mig selv; Jeg er i stand til at klare modgang med ukuelighed og med livsmodet intak De mange intelligenser, (ofte forkortet til DMI eller MI) ble opprinnelig introdusert som en læringsteori av den amerikanske psykolog Howard Gardner.Gardner har funnet frem til at mennesker har minst 7 ulike intelligenser Intelligens har å gjøre med vår evne til å «bruke hodet på en god og effektiv» måte og tilpasse oss omgivelsene. interpersonlig intelligens og intrapersonlig intelligens. Gardners teori tar dermed inn aspekter som ofte ikke tas med når man snakker om intelligens, som for eksempel sosiale ferdigheter

People with intrapersonal intelligence are adept at looking inward and figuring out their own feelings, motivations and goals Intrapersonlig intelligens. I den personlige intelligensen er selvinnsikt er en viktig evne. Det å kjenne seg selv og sine egne reaksjoner er viktig for å styre over seg selv (Imsen 2005:351). Intelligensformen gjør en i stand til å reflektere over viktige spørsmål som dukker opp i løpet av livet (Lyngsnes. Intrapersonlig intelligens ____ Jeg tar meg regelmessig tid til å meditere, reflektere eller tenke over viktige spørsmål ____ Jeg har vært på kurs/samlinger eller i kontakt med terapeut for å lære mer om meg selv ____ Jeg kan takle motganger i livet med fatning og utholdenhe G-faktor, eller generell intelligens, er betegnelsen på en grunnleggende intelligensfaktor som utgjør en slags fellesnevner for resultatene på ulike intelligenstester. Begrepet ble lansert av den britiske psykologen Charles Spearman. De fleste psykologer mener at det nok finnes en generell form for intelligens, og at denne angår ferdigheter som abstrakt tenkning og resonnering, læring, og.

Intrapersonal intelligens, hva er det og hvordan kan det

 1. I de siste årene har næringslivets interesse for kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) skutt i været. Venture capital-selskaper investerer milliarder i utvikling og kommersialisering av AI-relaterte produkter og teknologier, samtidig som etablerte teknologiselskaper, som Google, Facebook og IBM, bruker enda flere milliarder på oppkjøp av AI-oppstartsbedrifter
 2. Språklig intelligens Logisk-matematisk intelligens Romlig intelligens Kropps-kinestetisk intelligens Musikalsk intelligens Sosial intelligens Intrapersonlig intelligens Naturalistisk intelligens. APPENDIKS C Eksempler på MI-temaopplegg. Beslektede ASCD læringsressurser De mange intelligenser. Litteratur. Nyttig norsk tilleggslitteratur. Stikkor
 3. Intelligens kan være så mye, men sentralt står evnen til å forstå sammenhenger. Det dreier seg om oppfattelse, tenkning, forståelse og problemløsning. Det kan også handle om evnen til å bruke tidligere erfaringer i nye situasjoner, eller evnen til å tenke abstrakt. Flytende intelligens handler om evnen til å løse nye oppgaver

For 25 år siden ble begrepet emosjonell intelligens (EI) for første gang definert i et psykologisk fagtidsskrift (Salovey & Mayer, 1990). Begrepet ble raskt populært, og enkelte har hevdet at EI er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i karrieren, samt at EI er avgjørende for å være en god leder (Goleman, 1998a) Intrapersonlig intelligens er evnen til å forme en realistisk og konkret modell av seg selv ved å ta hensyn til personlige følelser som senere kan bli brukt som en veiledning. Hvordan utvikle emosjonell intelligens. Lær verdier. Det er viktig å lære bort grunnleggende verdier hos barn fra en tidlig alder av Intrapersonlig intelligens. Detta refererar till vår självmedvetenhet, processen att lita på och motivera oss själva. Den används för att förstå vad vi gör och för att validera våra handlingar. En stark utveckling av denna typ kan hittas hos teologer, filosofer och psykologer Within Howard Gardners' theory of multiple intelligences, the two intelligences of intra- and interpersonal intelligence are discussed. The issue is relevant firstly because the concept of intelligence is intensively discussed in order to viewe human competence from a personal, social, and instrimumental point of view, and secondly because Gardner's theory has attarcted wide attention in the. Intrapersonlig intelligens. Jeg bruger meget tid på alene at meditere, reflektere eller tænke på livsvigtige spørgsmål ; Jeg deltager i rådgivende sessioner eller personlige udviklings-seminarer for at lære mere om mig selv ; Jeg er i stand til at klare modgang med ukuelighed og med livsmodet intak

Request PDF | On Jan 1, 2001, Bente Jensen and others published Inter- og intrapersonlig kompetence som 'to intelligenser'? | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Intrapersonlig intelligens: Dersom en person har god selvinnsikt og ikke lar livet bli styrt av irrasjonelle impuler, så har han høy intrapersonlig intelligens. Om en person hele tiden setter seg urealistiske mål, så har man med andre ord ikke høy intrapersonlig intelligens. 8 Ud fra Howard gardners kognitionspsykologiske teori stilles der skarpt på synsvinklen på inter- og intrapersonlige kompetencer. I forbindelse med Gardners utilstrækkelige bevisførelse for sine idéer stiller artiklen forslag til at gå videre med forskning på områder, der inddrager nyere empiriske undersøgelser til belysning af betydningen af emotionel intelligens for kompetenceudviklin Intrapersonlig intelligens er evne til selvinnsikt. Denne evnen innebærer å kjenne seg selv og å kunne sette seg realistiske mål. Denne evnen er viktig for å kunne styre sitt eget liv, og ikke la seg styre av irrasjonelle impulser. Howard Gardner spekulerte senere i om det fantes flere intelligenstyper Kroppslig eller kinestetisk intelligens: Omhandler bevegelse og rett og slett gjøre noe. Flink med aktiviteter som sport og dans. Lærer best ved å være i bevegelse. Interpersonlig intelligens: Er den sosiale typen. Lærer best i samarbeid med andre. Intrapersonlig intelligens: har god selvinnsikt, kan være innadvendt. Lærer best ve

MI - De 8 intelligensområdene - Haugesund kommun

Dette kan ha gått på bekostning av utvikling av personlig kompetanse (1), affektiv kompetanse (5), inter- og intrapersonlig delintelligenser (8,9,10) og emosjonell intelligens (11). Det kan være vanskelig å utvikle personlig kompetanse i auditorier hvor forelesninger for mange studenter er vanlig Intrapersonlig intelligens: - selvstendig arbeid -følelsesladede øyeblikk - aktiviteter i eget tempo -individualiserte prosjekter og spill - egen studieplass -ett minutts refleksjonsperioder - interesse-sentre -personlige forbindelser -mulighet for hjemmearbeid -tid til å velge - selvinstruerende undervisning - få anvist inspirerende. Title: Microsoft Word - Kartleggingsskjema.doc Author: ovha Created Date: 2/26/2008 2:40:10 P Intrapersonlig intelligens; Naturalistisk intelligens (Kilde: Mange intelligenser i klasserommet av Thomas Armstrong) Dersom en lærer varier arbeidsmåter, og er innom mange forskjellige med jevne mellomrom, inkluderes også de som ikke lærer best på den klassiske klasseromsundervisningen Typerna av intelligens, de 8 grundläggande dimensionerna av begreppet multipel intelligens, enligt Dr. Gardners teori, är: verbal / språklig, logisk-matematisk, rumslig, kinestetisk, musikalisk, intrapersonlig, interpersonlig och naturalistisk. Därefter introducerade Dr. Gardner typen av existentialistisk intelligens

Intrapersonal intelligens: hva er det og hvordan hjelper

Interpersonlig intelligens Intrapersonlig intelligens Naturalistisk intelligens Komponentmodellen Sternbergs triarkiske modell tenkning og mentale prosesser som ligger til grunn for intelligent handling kontekst, erfaringer med omgivelsene tilpasning til nye omgivelser og erfaringer i det daglige Arv og miljø Intelligens og stabilite I in teori om flere intelligener definerer Harvard-pykolog og profeor Howard Gardner åtte intelligener hvor tudenter killer eg ut eller øker om å lære. Flere intelligener inkluderer pråklige, logik-matematike, romlige, kroppkinetike, muikalke, mellommennekelige, intraperonlige og naturalitike. Å tilby mellommennekelige aktiviteter for å føde de mangfoldige intelligenene til tudentene. Sosial intelligens Spør en forsker: Har folk med høy IQ lavere sosial intelligens . Sosial eller emosjonell intelligens kan vært til hjelp både i utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet, ifølge stipendiat Anna Vedel Sosial intelligens som en kognitiv modul Et unntak fra hovedregelen om at sosial intelligens spiller liten rolle i vitenskapelige teorier intelligens er teorien om multiple intelligenser foreslått av Gardner (1983, 1993) Menneske klok - Sosial intelligens Howard Gardner er en amerikansk psykolog og forsker innen blant annet utdanning. Han er mest kjent for sin teori om de mange intelligenser, der han beskriver eksistensen av minst åtte typer intelligens (språklig, logisk-matematisk, visuell-spatial, musikalsk, kropplig-kinestetisk, naturalistisk, intrapersonlig og sosial).. Forfatterens funn har hatt mange konsekvenser på det pedagogiske.

Intelligens er en samlebetegnelse for de underliggende. faktorene som bidrar til å skape forskjeller mellom individer når de presterer på ulike områder. Sent på 1800-tallet utviklet Galton tester med utgangspunkt i ideen om at kunnskap blir ervervet gjennom sansene, og at gode sanser dermed er viktige ingredienser i intelligens Menneskelig intelligens har været genstand for forskning inden for psykologi og andre discipliner siden længe siden. Imidlertid har hans undersøgelse ikke været uden kontrovers og kontrovers vedrørende dens definition, komponenter og forklaringsmodeller. På trods af dette er der i nogle få år udviklet nye teorier, der bryder begrebet unik intelligens og fokuserer på mangfoldigheden af. Intrapersonlig intelligens Naturalistisk intelligens. I tillegg til MI-teorien har eg og funnet Dunn og Dunn læringsstilsmodell svært interessan. Når me starta med det første oppdraget vårt om dei forskjellige læringsteoriane og teoretikarane rundt dette syns eg at det var vanskelig å velje kva me skulle velje på praksisgruppa

Intrapersonlig emosjonell intelligens - psykologisk

musikal intelligens - Tonsinne, bra på takter, melodier, spela instrument, komponera musik. kinetisk intelligens - Bollsinne, har god känsla för kroppar i rörelse, även sin egen. intrapersonlig intelligens - En person som har lätt för att analysera sig själv känslomässigt, vanligt bland rådgivare, diakoner, egenföretagare Disse deles inn i språklig, romlig, logisk-matematisk, musikalsk, sosial, kropps-kinetisk, intrapersonlig, naturalistisk og eksistensiell intelligens. Ved å undervise barn i forhold til deres sterkeste intelligenser vil det være en større grad av læring personlig/intrapersonlig intelligens. naturalistisk intelligens. Gardner viser hvordan flere elever få økt sitt læringsutbytte dersom tilretteleggingen av læringssituasjonene og gjennomføringen av undervisningen systematisk tar i bruk elementer fra flere intelligenser. b) Læringsstiler I psykologien defineres ofte intelligens (I) som våre evner til oppfattelse, tenkning og problemløsning, både i abstrakt tenkning og i den praktiske hverdagen. Denne intelligensen (oftest kalt IQ) måles ofte som en kombinasjon av våre språklige og verbale evner samt logisk-matematiske evner Visuell tenking, også kalt visuell / romlig læring eller bildetenkning er fenomenet tenkning gjennom visuell prosessering.. Visuell tenking har blitt beskrevet som å se ord som en serie bilder. Det er vanlig i omtrent 60-65% av befolkningen generelt

Sider i kategorien «Psykologi» Under vises 200 av totalt 339 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) ( visuell-spatial intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens, musikalsk intelligens, interpersonlig intelligens, intrapersonlig intelligens; senere la han til en åttende, naturalistisk intelligens, og han erkjenner at det kan være snakk om flere Intrapersonlig intelligens (selvinnsikt, intuitiv tilnærming) Elevenes preferanser for læringsformer kan ikke være enerådende. De faglige temaene kan også ha implisitte preferanser for læringsformer. Etisk argumentasjon vil nødvendigvis måtte ha et tyngdepunkt i det språklige og logiske intelligens, kinetisk intelligens, interpersonlig intelligens og intrapersonlig intelligens. I nyere . 4 tid har Gardner også nevnt en åttende intelligens, naturintelligens. Gardner mener det er viktig at det i skolen legges vekt på å utvikle alle intelligenser som eleven har (Ismen, 2005) ABM-skrift #27: Rom for lek og læring. Bibliotektilbudet til barn og ungdom. En delrapport i bibliotekutredningen 200

Kreativitet er et fenomen der noe nytt og på en eller annen måte verdifullt dannes. Det opprettede elementet kan være immateriell (for eksempel en idé, en vitenskapelig teori, en musikalsk komposisjon eller en vits) eller et fysisk objekt (for eksempel en oppfinnelse, et litterært verk eller et maleri).. Faglig interesse for kreativitet finnes i en rekke fagområder, først og fremst. Jeg er lei. Jeg har ingen motivasjon om dagene og det jeg likte å gjøre virker meningsløst. Først litt om meg og min barndom. Da jeg var 17 år fikk jeg diagnosen aspergers. Barnes- og ungdomsskolen vil være mitt personlige helvete om det skulle eksistere etter livet er over. Om folk blir spurt om.. Med henvisning til Howard Gardners forskning presenterte hun de åtte intelligenser: språk, logisk/matematisk, visuell/romsling, musikalsk, kroppslig, naturalistisk, interpersonlig og intrapersonlig intelligens. Alle disse sidene ved mennesket trenger stimulans. Alle disse intelligenser kan utvikles. Og det er, iflg intelligens, såväl på det praktiska som på det teoretiska planet. Här saknar vi en uppdaterad rekryteringsteori som beaktar hur man ska utvärdera, tolka och mäta känslomässig intelligens på ett mer korrekt sätt. 3 Magisteruppsats 2002 Lund Företagsekonomiska Institutione 7 intrapersonlig intelligens 8 naturintelligens . Side 3 Dette dokumentet er hentet fra ressursbanken.no (Den norske kirke) og kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål. De fleste har sterke og svake sider innenfor dette intelligenskartet og lærer av den grunn på gansk

9 typer intelligens - Skoleaviser

 1. Psykologistubber: Psykisk lidelse, Organisasjonspsykologi, Transkjønnethet, Nevropsykologi, Sansesystem, Søvn, Intelligens, Stress, Hypnose [Kilde Wikipedia] on.
 2. Han ansåg social intelligens som interpersonell intelligens och emotionell intelligens som intrapersonlig intelligens. Vi behöver båda dessa modeller för att förstå oss själva och hur vi interagerar med andra. I vissa fall uppstår vissa skillnader i social intelligens på grund av bristande utveckling av emotionell intelligens personligen
 3. MI- teorien består av 8 typer intelligense: Språklig intelligens Logisk - matematisk intelligens Romlig intelligens Kroppslig - kinestetisk intelligens Musikalsk intelligens Interpersonlig intelligens Intrapersonlig intelligens Naturalistisk intelligens Og hvordan den kan brukest i skolen
 4. ner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil Viser side 1
 5. Han betragtede Social intelligens som interpersonel intelligens og Følelsesmæssig intelligens som intrapersonlig intelligens. Vi har brug for begge disse modeller for at forstå os selv og den måde, vi interagerer med andre på

Finn din intelligenstype - Dagblade

Intrapersonlig intelligens. Intrapersonlig intelligens er evnen til at kende og forstå dine egne følelser. Tro det eller ej, mange mennesker forstår ikke deres egne følelser eller kan ikke genkende mønstre i deres opførsel. Lad mig give dig et personligt eksempel Intrapersonlig intelligens Ha god selvinnsikt, være klar over sine egne positive og negative sider og være villig til å kunne gå i seg selv om det er behov for det. Rita og Kenneth Dunn, professorpar frå New York har forsket på læringsstiler i 30 år. De har kommet frem til følgende 5 kriterier når det gjelder læringsstiler Gardner definierar intrapersonlig intelligens som personens förmåga att få tillgång till sitt eget interna känslomässiga liv, och interpersonell intelligens som individens förmåga att märka och göra distinktioner mellan andra individer. Även om Gardners (1983). Intelligens är begåvning, förstånd, förmåga att tänka och förstå. Ett inte alldeles lättdefinierat begrepp. Det finns inte någon oomtvistad definition. Den vedertagna modellen över hur människans intelligens är uppbyggt omfattar en övergripande faktor, g-faktorn, som är olika hos olika personer. Och underliggande smalare intelligenser som i sin tur är beroende av g-faktorn

Her er 10 ulike intelligenstyper - Dagblade

De senere årene har det blitt enda mer vanlig å se på intelligens som flere from P PSY110 at University of Osl Intrapersonlig - intelligens; Naturalistisk - intelligens Vi er alle så forskjellige, i stor utstrekning fordi vi hver især har forskjellige kombinasjoner av intelligenser 1.Språklig intelligens(blå): - forelesning - store og små gruppediskusjoner - bøker -arbeidsark - bruksanvisninger - idèmyldring - skriveak.. Intrapersonlig Profesjonell •Profesjonell: •Idrettserfaring & ekspertise •Læring/undervisning/utvikling •Konkurranse-coaching •Interpersonlig kompetanse •Emosjonell intelligens •Transformativt lederskap •Intrapersonlig kompetanse •Selvbevissthet •Refleksjon •Å ville være i utvikling Cotè & Gilbert (2009 Intelligens involverer nogle forskellige mentale evner, herunder logik, ræsonnement, problemløsning og planlægning. Mens genstanden for intelligens er et af de største og mest undersøgt, er det også et af de emner, der skaber den største kontrovers

Hva og hvordan utvikle man seg fra ett år til to? Babyen din har allerede feiret sin første bursdag. I denne alderen blir han en aktiv pioner, og foreldre trenger bare å hjelpe babyen ved å delta i den kognitive prosessen Intrapersonlig intelligens: har god selvinnsikt, kan være innadvendt. Lærer best ved å få konsentrere seg og jobbe alene. Eg fant en artig liten sak på nettet! En test som lar deg se hvilken intelligens du befinner deg innenfor! Under er mitt resultat

Intrapersonlig - intelligens Naturalistisk - intelligens Vi er alle så forskjellige, i stor utstrekning fordi vi hver især har forskjellige kombinasjoner av intelligenser 1.Språklig intelligens(blå): - forelesning - store og små gruppediskusjoner - bøker -arbeidsark - bruksanvisninger - idèmyldring - skriveaktiviteter - språkspill - utveksling av læring -elevforedrag - fortelling - lydbøker og kassetter - improvisert tale - debatter - loggskriving -lesing i kor -individuell lesing - opplesing for klassen - utenatlæring av språklige fakta - ta opp. Hvilket faktorer påvirker motivasjon-generelt famillie fakt, individuelle faktorer, kulturelle faktorer-det er ikke kult/priss\ൡt å ha akademisk talent iNorge, skolefaktorer-skall diskutere 2 aspekter-individuelle faktorer og skolefaktorer Intrapersonlig intelligens (sosial intelligens) Interpersonlig intelligens (intelligens for selvinnsikt) Naturalistisk intelligens; Howard Gardner meiner at alle individ innehar ein eller fleire av desse intelligensane, av ulik grad I følge Robert T. Craig i sin grunnleggende publikasjon, Kommunikasjonsteori som felt (1999), består kommunikasjonsteori av syv tradisjoner som er [] karakteristiske for feltet: retorikk, semiotikk, fenomenologi, kybernetikk, sosiopsykologi, sosiokulturell teori, og den kritiske tilnærmingen. Kommunikasjon er en prosess med uttrykk, interaksjon og innflytelse, der oppførselen til.

Vi skiller gjerne mellom formell- og realkompetanse. Forutsetning for kompetanse utgjøres både av personlige egenskaper, intelligens, erfaring og opplæring. Men det er først når vi bruker disse forutsetningene i yrkesrettete handlinger at det dreier seg om kompetanse (1). Personlig dimensjo Vygotsky Jeg har skrevet nogle centrale citater ind, som jeg mener kan give en forståelse for begrebet zonen for nærmeste udvikling og forholdet mellem læring og udvikling i Vygotskys tænkning. Det er en teori, der henvises til rigtig mange steder, og som udlægges noget forskelligt, og jeg tror derfor, det kan være en god id Intrapersonlig intelligens. I den personlige intelligensen er selvinnsikt er en viktig evne. Det å kjenne seg selv og sine egne reaksjoner er viktig for å styre over seg selv (Imsen 2005:351). Intelligensformen gjør en i stand til å reflektere over viktige spørsmål som dukker opp i løpet av livet (Lyngsnes. Barnet ditt kan ha en spesiell læringsstil som kan styres av intelligens som språklig, intrapersonlig, mellommenneskelig, logisk-matematisk og så videre. Noen ganger kan et barn favorisere mange læringsstiler i stedet for bare en. Å finne ut hvordan barnet ditt liker å behandle informasjon kan hjelpe deg med å bruke veiledningsøktene dine til maksimal effekt Disse deles inn i språklig, romlig, logisk-matematisk, musikalsk, sosial, kropps-kinetisk, intrapersonlig, naturalistisk og eksistensiell intelligens. Ved å undervise barn i forhold til deres sterkeste intelligenser vil det være en større grad av læring

Interpersonlig Intrapersonlig. Hva betyr det for undervisningen? •OBS: Intelligens er ikke det samme som læringsstiler •Antallet er ikke viktig, MEN: -at det er flere enn en -at de er likestilt -og at vi er forskjellige sammensatt •Det betyr variert undervisning FORDI Musikk for alle. Det har lenge vært en oppfatning om at musikk har en påvirkningskraft på menneskets kropp og sjel. Allerede i antikken begynte musikk å bli en sentral del av oppdragelsen av barn fordi det musiske ble sett på som noe fundamentalt og grunnleggende i den allmenne dannelsen hos mennesket. Musikk ble sett på som en av de høyeste ferdighetene (techné) man kunne praktisere Som Howard Gardner (Gardner, 1993) påpeker: vi driver en utdanning som fremmer lingvistisk og matematisk intelligens hos elevene fremfor det viktigste: å utvikle interpersonlig og intrapersonlig (sosial og refleksiv kompetanse) intelligens. Det kartesianske paradigmet ser vi også tydelig komme til uttrykk i kroppsøvingsfaget. Æh, jeg har fundet ud af, at jeg er særligt sensitiv og har noget nær en intrapersonlig intelligens blandet med andre ting, og ja - det er det, jeg har brug for at finde ud af bl.a. Jeg har for ikke så lang tid siden i dag skrevet med en chatrådgiver fra Børns Vilkår inde på ungechatten (det kunne jo ikke skade at prøve, vel...), og fik snakket lidt om det

Teologisk og pedagogisk grunnlag / Om oss / Organisasjon

Intrapersonlig intelligens - god selvforståelse På det seneste har Gardner indført intelligens nr. 8 og nr. 9: Naturalistisk intelligens - evnen til at se vigtige forskelle i naturen blandt planter og dyr i et ellers forbrugerorienteret samfund. Andre intelligenser - eksistentiel, spirituel og moralsk intelligens Hjem; Tilfeldig artikkel; I nærheten; Logg inn; Innstillinger; Om Wikipedia; Forbehold; Underkategorier. Denne kategorien har følgende 30 underkategorier, av totalt 30 Intrapersonlig intelligens Jeg bruger meget tid på alene at meditere, reflektere eller tænke på livsvigtige spørgsmål Jeg deltager i rådgivende sessioner eller personlige udviklings-seminarer for at lære mere om mig selv Jeg er i stand til at klare modgang med ukuelighed og med livsmodet intak 6. Intrapersonlig - Förmågan att reflektera över egna beteenden, tankar känslor 7. Interpersonell - Förmågan att uppfatta andra människors känslor och intentioner 8. Naturintelligens, Förmågan att begripa och se samband i naturen 9. Spirituell intelligens- Förmågan att förstå det andliga och dess inverkan på människan. 10

intelligens - Store norske leksiko

Video: De 9 intelligenser Lederutviklin

 • Ol i tokyo.
 • Vinmonopolet trondheim city syd.
 • Ray ban solbriller udsalg.
 • Vinsjan på kaia grep.
 • Reisevaksiner trondheim.
 • Is orochimaru human.
 • Hair extensions norge.
 • Gopro certified sd card.
 • Baby shower decorations norway.
 • Ladekabel nissan leaf 2018.
 • Morgan freeman quotes.
 • Negativer til digital.
 • Compressing png.
 • Schmerzfreie geburt ohne pda.
 • Dggg leitlinien.
 • Martin scharff.
 • Faber castell polychromos color chart.
 • Ombygd 70 tallshus.
 • Tjäna eurobonus poäng.
 • Solvipect hostemikstur.
 • Utbetalning företagsekonomi.
 • Der hobbit eine unerwartete reise extended.
 • Yamaha wr 450 f offene leistung.
 • Danke für die einladung sprüche.
 • Sjøvegan mottak.
 • Skam la série france.
 • Gratis gratulationskort födelsedag.
 • Alpint landskap i norge.
 • Psykoanalytiske metode.
 • Gina ekdal.
 • Monster cast.
 • Harde tykke negler.
 • Remembar fotos szene1.
 • Speyer mexikaner.
 • Barns utvikling lek og læring eksamen.
 • Hemoroider etter fødsel behandling.
 • Trauer bilder whatsapp.
 • Opplevelser i bangkok.
 • Fiske fra land ålesund.
 • Halv storgatestein.
 • Hvilken fagforening hører jeg til.