Home

Ppu utdanning uib

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i kunst, musikk og design er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Studiet bygger på ein fullført bachelorgrad i skapande kunst eller design, eller i utøvende musikk eller komposisjon Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Studiet er for deg som har fullført ei mastergrad og som vil utdanne deg til å bli lærar. Vi tilbyr PPU deltid innan realfag, nærare bestemt matematikk og naturfag. Det vil ikkje vere opptak til PPU deltid høsten 2020

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), deltid, er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskule, og som vil utdanna deg til å bli lærar. PPU går over to studieår, med halv progresjon og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervising PPU er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Fakultet for kunst, musikk og design er eit årsstudium som gir formell undervisningskompetanse i faga (a) kunst, design eller (b) musikk. Studiet bygger på fullført BA i utøvande og skapande musikk eller skapande kunst/design UiB kan i 2020 gje søkarar betinget opptak til PPU. Betinget opptak føreset at manglande eksamenar, inkludert masteroppgåva, blir avlagt innan utgangen av haustsemesteret 2020. Forseinkinga må skuldast utbrotet av Covid-19, og søkaren må ha vore meldt til vurdering våren 2020

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

PPU ved KMD byggjer på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (fastsett 21.12.2015) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A (fastsatt 16.2.2017). Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for undervisningsarbeid i grunnskule, vidaregåande opplæring og kulturskule Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover Vil du ta praktisk-pedagogisk utdanning innan praktisk-estetiske fag (som musikk og idrett) eller teiknspråk, er du kvalifisert med bachelorgrad. Dei øvrige profilane innan PPU allmennfag har mastergrad som opptakskrav. PPU i Bergen, Sogndal og på Stord. I Sogndal og på Stord tilbyr vi PPU for allmenne fag Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium)

Samlingene for PPU yrkesfag vil foregå ved Nord universitet campus Bodø og Levanger. Jobbmuligheter Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdanning

 1. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving
 2. PPU årsenhet er revidert i henhold til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21.12.15. Revisjonen av emnene medfører at det ikke kan gis fritak fra de to emnene som PPU årsenhet består av, PPU3210 og PPU3220, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PU3110D, PPU3120D eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013
 3. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus
 4. Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle. For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet. Du må ha riktig fagbakrunn og du må kunne undervise i.
 5. På PPU heltid blir du utplassert i praksis på en av våre partnerskoler i Oslo eller i Akershus. Du kan ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet. Inndelingen i grupper gjøres primært på grunnlag av 3 hensyn: 1) at studentene i gruppen skal kunne samarbeide ut i fra fagkombinasjon 2.
 6. Med fullført PPU-utdanning vil du kunne få undervisningskompetanse også for relevante emner du gjennomfører senere. Dette lærer du på PPU. Gjennom PPU-studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis
 7. Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg. PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår. Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. PPU er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad Praktisk pedagogisk utdanning er et deltidsstudium over fire semestre med omfang på 60 studiepoeng. Studiet er delt i to deler hver på 30 studiepoeng med eksamen etter hver del. PPU utdanningen skal bære preg av at Troms og Finnmark er en flerkulturell region

Praksis PPU. Hopp til hovedinnhold > PPU PPU PPU-Y deltid 1. studieår PPU-Y deltid 2. studieår PPU-Y heltid MOSO Praksisleder Leif Jensen. 38 14 13 99 leif.jensen@uia.no. Generell informasjon. Praksis studieåret 2020/2021; Utenlandspraksis; Skikkethet; Krav for å delta i praksis. Politiattest. Utlysning av stipend i 2020 Utdanningsstipend. Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Informasjon for studenter om søknadsprosedyre til PPU. MNs anbefalte emnekombinasjoner mtp opptak til PPU. Opptaksreglement. MNs nettsider om lærerutdanning. Rutinebeskrivelser. Vurdering av opptaksgrunnlag. Dette følger samme rutine som innpassingssøknader. Se evt. samleside om innpassing. o Rutine for innpassing av norsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning må få denne godkjent før de søker opptak til PPU. Kopi av svarbrevet skal leggest ved omslagsarket som søkere til PPU med ekstern utdanning skal returnere til UiB for å dokumentere utdanningen sin. Søknadene kan utlukkende vurderes i henhold til fagene det tilbys fagdidaktikk i ved UIB. Bruk et skjem (3) For opptak til PPU og PPU deltid, er det krav om å legge fram politiattest, jf. kap. 6 i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. (4) Det blir berre tatt opp studentar med fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i og som det er mogleg å skaffe praksisplassar til i skolen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - kmd

For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). Alle elever bør ha undervisning og opplæring av kvalifiserte lærere. Altfor mange elever på yrkesfag får undervisning av ufaglærte, som først og. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium)

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdanning

Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL), og stipend for å rekruttere personer utenfor skolesektoren til yrkesfaglærerutdanning (PPU-Y eller YFL). Skoleeier søker om stipendet. Fristen for å søke om stipend i år er gått ut

Universitetet i Bergen - Praktisk pedagogisk utdanning

Du søker opptak til PPU for allmenne fag (PPU-A) og PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (PPU-Y) ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.. Søknadsweb åpner for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 1. mars: Tidlig opptak og ordinær frist for PPU for yrkesfag. Flere av utdanningsprogrammene på PPU for yrkesfag er åpent for søking igjen med frist 15. april. Oversikt over tilgjengelige programmer finner du ved å logge inn på Søknadsweb (fsweb.no).. 15. april: Ordinær søknadsfrist for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

1. mars: Søknadsfrist for å søke PPU. 15. april: En del profiler har utsatt frist til 15. april. 1. mai: Svar på opptak skal bli sendt til søkerne innen 1.mai. 8. mai: Svarfrist for PPU. 12. juni: Svar på suppleringsopptak blir sendt til søkerne innen 12. juni. 1. juli: Frist for ettersending av utdanning fullført våren 2020 Da kan praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen. I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer

Lyst til å bli matematikklærer? | Matematisk institutt

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er en toårig nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, som gir deg undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet har tolv uker 100% obligatorisk praksis og én obligatorisk samling pr. semester PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), et forbedringsperspektiv 2. øvingslærernes oppfatning av sine muligheter til å spille på lag med campusundervisningens premisser i pedagogikk som lærerutdanningsfag UiB. Det er til dels sterke påstander som fremsettes,. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 10 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium) Du som søker opptak til PPU heltid har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker. Opptakskrav. For å få opptak til PPU må du ha . en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk Hizb IhPpu Deltid Uib. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU Siste innlegg. Ppu Deltid Uio. Ppu Deltid Uio Pensum. Ppu Deltid Uio Timeplan

Korleis søke opptak til PPU? Lektorutdanning - uib

Dersom en ppu-kandidat har bakgrunn fra flere fag, skal med andre ord samme personen rapporteres på alle de respektive fagene. 2. Personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av et kalenderår, og som har en fagbakgrunn fra yrkesfaglig utdanning fra videregående opplæring. En kandidat vil kun bli rapportert med en. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på ein yrkesfagleg kompetanse du har frå før. Merk at opptakskravet om mastergrad ikkje gjeld for PPU yrkesfag, det gjeld berre for PPU allmennfag. Studiet tilbyr fleksibelt opplæringstilbod med nettbasert og modulbasert undervisning Rutine: Opptak til PPU for MN-studenter Arbeidsområde: PSYK-fakultet, MN-fakultet, institutt Hyppighet: To ganger i året (okt/nov og april/mai) Nøkkelhendelse: Når søknadsfristen 15. oktober/15. april er ute Utførende: Handling: Dato: Referanse: Student 1 Søknad til PPU på Søknadsweb Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. PPU består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Praksis i skolen (14 uker) Pedagogikk (30 studiepoeng) Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

OsloMet - storbyuniversitetet Sandvika - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig videreutdanning gitt ved universiteter og høyskoler som kvalifiserer for arbeid som lærer, adjunkt eller lektor i barneskolens mellomtrinn, ungdomsskolen eller videregående skole. Utdanningen baserer seg på tidligere utdanning av minst tre års varighet, som inkluderer minst ett skolefag på 60 studiepoeng eller mer. Man kan også søke.

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Burde jeg velge lektorutdanning eller master + ppu? 16.04.2018 2018 Utdanning; Hvordan blir jeg lektor med master og ppu? 23.12.2016 2016 Utdanning; Må jeg ta PPU i tillegg til et lektorprogram? 28.10.2014 2014 Utdanning; Må man ha master for å ta PPU? 14.12.2017 2017 Arbeid / jobb; Kan man ta master i matematikk for så å ta PPU? 01.02. PPU for yrkesfag og bachelor yrkesfag har et minimumskrav på seks uker praksis i videregående opplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) Bachelor yrkesfaglærer (BAYRK) Av: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU gir dagens og fremtidens samfunn en etterspurt kompetanse. Vår PPU har en visjon om utdanning for bærekraftig utvikling og denne visjonen er grunnlaget for undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk i realfag og yrkesdidaktikk i naturbruk

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning - samlingsbasert, deltid; MENY. Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8-13 Skjema for vurdering av ekstern utdanning. Med dette mener vi utdanning fra andre universiteter, der fagsammensetningen ikke er direkte sammenlignbar med fagtilbudene ved Universitetet i Bergen. Har du hele din utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT før du søker opptak til PPU for PPU og programmet ved NIH. Lesing av dokumentunderlaget gir et bilde av en utdanning som tar nasjonale føringer på stort alvor. Dette skaper et bilde av en program som tilbyr studentene en utdanning i tråde med intensjonene for de praktisk-pedagogiske utdanningene i Norge

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid - hva lærer du? Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag): Kunnskap Kandidaten - har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn - har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk. PPU-studentene bidrar blant annet til undervisningen i jazzskolen for unge musikanter. Foto: Morten Berensen. Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk, dans, teater/drama kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig. Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid - opptakskrav PPU - Allmennfag: Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen utdanning med bestemmelser om faglig innhold, herunder inkludere samiske emner, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Programplanen skal vedtas i institusjonens styre. § 5 FRITAKSBESTEMMELSER Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, kan g Praktisk-pedagogisk utdanning er et profesjonsrettet studium basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen skal ha høy faglig kvalitet og skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring

For søkere til PPU i skapende og utøvende kunstfag, for søkere med utdanning fra utlandet og for søkere som ønsker realkompetansevurdering er fristen 1. mars. Fagtilbud fra høsten 2020 - PPU Heltid. UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag PPU-Y har en egen rammeplan og opptakskravene her er: Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis Dette er informasjon til deg som har fått tilbud om studieplass på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Stord. Velkommen som PPU-student på HVL ved studiested Stord! På Stord kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) eller yrkesfag (PPU-Y)

PEDAGOGISK UTDANNING Søkjarar med utdanning frå andre universitet og høgskular der faget eller fagsamansetjinga ikkje er direkte samanliknbar med tilbodet ved UiB, bør i god tid få utdanninga vurdert i høve til opptaksgrunnlag til PPU (minimum grunnfag/60 studiepoeng) før dei søkjer om opptak. Det er viktig å få gjort denn Vurdering av opptaksgrunnlag til PPU Rutine: Vurdering av opptaksgrunnlag for utdanning#opptaksgrunnlag MN-fakultet 1 Søknad får saksnummer og Dokumentsenter 3 post@mnfa.uib.no MN-fakultet 2 Registrering av søknad i FS - godkjenningsmodulen. Arkivering av kopi av søknad og vitnemål/karakterutskrift i perm. Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.): 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet anlegg og/eller bygg. 120 studiepoeng innenfor fagområdet anlegg, bygg og/eller taksering. Elektrofag. Relevant yrkesutdanning: Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Elektrofag Bestilling av vitnemål. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.. Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her

Universitetet i Bergen - PPU i kunst, musikk og desig

 1. Høgskolen i Innlandet - Hamar - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.774 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip
 2. Utdanning i Bergen. Om Utdanning i Bergen ; Personvern ; Kontakt. Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen; Telefon: 55 58 76 37 ; E-post: utdanningibergen@uib.no ; Følg oss Facebook Instagram Twitter.
 3. Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A) gir de overordnete føringene for utdanningen og ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene. Retningslinjene utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen
 4. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Dette er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad. Studiefakta. Søknadsfrist. 15. april. Studieplan. Praktisk- pedagogisk utdanning. Studiepoeng. 60. Studieplasser. 40. Pris. Semesteravgift kr. 840,

• Med bestått utdanning fra ett lærerutdanningsprogram kan du kvalifisere deg videre:1-årig PPU-Y kvalifiserer for opptak til den 3-årige bachelorutdanningen for yrkesfaglærere. • 3-årig bachelorgrader kvalifiserer til en rekke mastergrader innenfor fag, pedagogikk, spesialpedagogikk eller ledelse PPU ved NMH bygger på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt 21. desember 2015, (lovdata.no) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A, fastsatt 16. februar 2017, (PDF på uhr.no)

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER, VURDERING OG GRADER VED UNIVERSITETET I BERGEN. Forskriften er fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 16.2.2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler PPU utdanner musikklærere for det mangfoldige opplæringsfeltet som musikk inngår i. Studiet tar sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk kompetanse, der musikklæreren kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid i ulike skoleslag og med ulike elevgrupper innenfor både note-, gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i design, kunst og håndverk kreves - en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag* som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 1

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Instrumentalpedagogen. 2-årig deltidsstudium som gir 60 studiepoeng. Om studiet Utdanningen retter seg spesielt mot musikere som ønsker spesialistkompetanse i instrumental- og vokalundervisning Karriere, arbeidsliv og utdanning ; PPU praktisk-pedagogisk utdanning » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. På PPU ved UIB må man ha 60 sp i to fag som det tilbys fagdidaktikk i for å komme inn Kan også tenke meg at mange gjerne vil ta PPU før de må bruke 2 år til (og dermed også 2 år til med studielån og studietid..) på å ta en master for så å ta PPU. Jeg skal ikke si noe med 100 % sikkerhet, men jeg tviler sterkt på at noen av de som har kommet inn på PPU ved UiO med fagdidaktikk i samfunnsfag og/eller historie kun har en bachelorgrad

Finn din utdanning Studentum hjelper deg som vil studere med å finne informasjon om hvilke utdanninger som finnes. På Studentum finner du informasjon om 3343 utdanninger på høgskoler , universitet , fagskoler og folkehøgskoler , samt yrkesrettede utdanninger , studier i utlandet , språkreiser , voksenopplæring , nettstudier og fjernundervisning E-post: post@mnfa.uib.no Saksbeh. tlf.: Besøksadresse: Mottakarnamn Adresse Adresse Vår ref Dato Vurdering av opptaksgrunnlag for praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Syer til søknad mottatt ved MN-fakultetet og sendt til institutt <<dd/mm/åååå>>. Orientering om opptakskrav til PPU og tilrådde emnekombinasjona Emnene i studiet Folkehøgskolepedagogikk kan utgjøre første halvdel av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Om du ønsker å gjennomføre full PPU, søker du opptak til det våren 2021 (innen 15. april). Ved tildelt studieplass på PPU søker du så om innpassing av emnene i Folkehøgskolepedagogikk (30stp) I tillegg får fakultetet tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB. Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av administrasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Seksjon for støtte til utdanning, forskning og formidling. Denne seksjonen er delt i tre grupper: Gruppen for støtte til utdanning Gruppen for. Må man ha master for å ta PPU? 14.12.2017 2017 Arbeid / jobb; Kan jeg ta master i historie og PPU? 26.03.2019 2019 Utdanning; Kan jeg ta PPU og bli lærer? 02.08.2020 2020 Utdanning; Burde jeg velge lektorutdanning eller master + ppu? 16.04.2018 2018 Utdanning; Holder det med bachelor eller bør jeg gå rett på master? 17.01.2019 2019 Utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

 1. Praksis er en stor og viktig del av PPU-utdanningen. Universitetet har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Disse skolene dekker først og fremst de to fylkene Viken og Vestfold og Telemark. Andre fylker kan også være aktuelle
 2. Studieprogrammet slik det er beskrevet her er under avvikling/tar ikke opp nye studenter, da det har fått ny rammeplan. Søker du opptak til PPU deltid, henviser vi i stedet til Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid.. Studenter for kull 2015 og tidligere, finner sine studieplaner under
 3. Jeg har lite positivt å si om PPU-studiet. Til å være et pedagogisk studie så er det ganske lite pedagogikk som blir praktisert der. 1. Store deler av studiet er teoretisk, og alt for mye tid blir brukt på teori enn på praktiske øvelser o.l som vil forberede studentene på praksis i skolene
 4. UiB har mandag fått melding om seks nye studenter har testet positivt på covid-19. Studenter som har vært i samme undervisningssituasjon som de smittede, blir nå anbefalt å gå i karantene. Søkerlist
 5. I løpet av PPU-utdanninga skal du gjennomføre praksis som utgjer 60 dagar. Studentar som tar utdanning på deltid får tilrettelagd for praksisgjennomføring i dagpendlaravstand til/frå heimstaden sin dersom dette let seg gjennomføre og dersom ikkje anna er definert i studieplanen
 6. Kunnskapsdepartementet fastsatte ny rammeplan om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) den 21. desember 2015. PPU er landets største lærerutdanning og gir rett til å undervise fra 5-13 trinn
 7. Praktisk-pedagogisk utdanning - Retningslinjer for praksisstudiet, studieåret 2020-2021 1 Nasjonale retningslinjer for praksisstudiet 1.1 Innledning Retningslinjene for praksisstudiet er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning (21.12.2015) og Nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogis
Slik er det å studere fransk | Utdanning | Universitetet i

Covid-19: Årets studiestart vil bli en kombinasjon av digitale og lokale, gruppevise mottak på fakultetene og i studieprogrammene, i tråd med de gjeldende smittevernrådene. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU tilbys av seksjon for læring og lærerutdaning og er et ettårig (heltid) eller toårig (deltid) studium som gir deg profesjonskompetanse som lærer Her er det et samspill mellom utdanning og forsking på høyeste nivå. Griegakademiet har et nært forskningssamarbeid med Senter for Griegforskning . Instituttet har også et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument gjennom Griegakademiets Unge Talenter (GUT) som tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, UiB: 11.00-11.30: Beinstrekk: 10.30-11.15: Beinstrekk og stands med studiestedene: 11.30-12.00: Kvalitet i karriereveiledning - krafttak for likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

OsloMet Praksisguide PPU-Y tom. kull 2019 Versjonsdato: 26.06.19 Side 4 av 26 1 Innledning Veiledet pedagogisk praksis er en viktig del av studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) og for kvalifisering som yrkesfaglærer trinn 8-13, ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet) PPU for yrkesfag forutsetter at du som student deltar aktivt i læringsarbeid på nett, samlinger og i grupper. Studiet omfatter 60 dager pedagogisk praksis. PPUY er en toårig deltidsutdanning med en ukes samling pr. semester. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag gir deg undervisningskompetanse for 8.-13. trinn innen ditt fagfelt Praktisk-Pedagogisk Utdanning(PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid i grunnskole 5. - 10. trinn og i videregående opplæring. Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer,.

Pedagogiske utdanninger | Utdanning i BergenOm meg - Espen RaugstadLærerutdanning ved MN-fakultetet | Det matematisk

I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utdanning, f1. I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet utdanning. det å utdanne (seg); utdannelse. være under utdanning være under utdanning E-post: ordbokene@uib.no. På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående innpassing og godkjenning av ekstern utdanning. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no) Søkere til PPU og PPU-Yrkesfag plasseres i en av tre søkergrupper avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med høyere utdanning (punkt 1.1) blir plassert i gruppe 1 eller 3. Søkere med realkompetanse (punkt 1.2) blir plassert i gruppe 2. Søkere som kvalifiserer til opptak under begge punkter plasseres i den gruppen som er mest gunstig for. Natt til torsdag tok tre menn seg inn i en bygning tilhørende Universitetet i Bergen (UiB) på Nygårdshøyden. Mennene ble tatt på fersken av en vekter i fem-tiden torsdag morgen. De ble deretter bortvist fra stedet. — De hadde fjernet et vindu og tatt seg inn

 • North dakota flag.
 • Hvordan bytte grunnskole.
 • Finnland währung.
 • Hop on hop off hamburg schiff.
 • Spotter over vindu.
 • Hvordan varme opp stek.
 • Tilbords bryllup.
 • Fahrradladen bayreuth.
 • Individualisering av religion.
 • Slutte i jobben dikt.
 • Danser utdanning.
 • دردشة حبيبتي.
 • Golfsko dame tilbud.
 • Standard arbeidsavtale eksempel.
 • Pilze homöopathie.
 • Mudkip evolve.
 • Starte rema 1000 butikk.
 • Tysk prøvemuntlig.
 • Sam smith and boyfriend.
 • Atos norway.
 • Punsch rezept rum.
 • Polyfit matlab.
 • Planke på ball.
 • Autobahn map.
 • P sprøyte overvekt.
 • Winter wrestling husum.
 • Mercedes e 220 cdi w211 probleme.
 • 17 again trailer.
 • Lyndon b johnson space center.
 • Altistore bergen.
 • Capricornio mañana arcanos.
 • Klinische psychologie uni bern.
 • Rød lacoste parfyme.
 • Lgv frauentag 2018.
 • Daikin nexura.
 • Trond giske samboer.
 • Itunes download 64 bit.
 • Beautiful tattoos with meaning.
 • Best chest exercises.
 • Andreas gode vibber.
 • Rimowa tilbud.