Home

Addisjon med brøk

Her lærer du hvordan du adderer sammen to brøker - både når nevnerne er like og når de er ulike. Læreren er Tom Olav Moen Addisjon av brøker Spørsmål: Ola, 11. Hvordan plusser jeg to brøker med ulik nevner? Svar: Hei, Ola! Finn fellesnevneren - tallet som er delelig med begge nevnere. Fellesnevneren er tallet som har begge nevnere som faktorer. Utvid brøkene - multipliser nevneren med det tallet som gir fellesnevneren Addisjon og subtraksjon med brøk Når vi adderer eller subtraherer brøk, må brøkene alltid ha lik nevner. Hvis brøken har lik fellesnevner så adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne. Hvis brøkene har ulik fellesnevner, må vi finne fellesnevneren og utvide brøkene slik at alle har lik nevner Addisjon, multiplikasjon og divisjon av brøker Spørsmål: Victoria, 15. Neste skritt er å utvide brøkene - multiplisere nevner OG TELLER i én brøk med tallet som gjør at nevneren blir fellesnevner. I den første brøken er nevneren lik 2 og hvis vi multipliserer med 12, får vi 24

Addisjon av brøk - YouTub

Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner.Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den Addisjon og subtraksjon med brøk; Forkorte og utvide brøk; Multiplikasjon med brøk; Divisjon med brøk Test deg selv i brøk! Brøk som areal; Begrep. Brøk. Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon

Addisjon av brøker - Matematikk

Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon med brøk

Om brøk og brøkens deler, Likeverdige brøker, utvide og forkorte brøker, finne fellesnevner, addere og subtrahere brøker. Mer om brøk i filmen Brøk Brøk kalkulator Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker Når vi skal regne med brøk (se addisjon og subtraksjon med brøk) trenger vi noen ganger å finne en fellesnevner

Addisjon med brøker (med fellesnevner og forkorting) Lær mer. Fra brøk til prosent til desimaltall Finn brøkens teller Test deg selv. Hva er en brøk? Henter innhold... Sånn legger du sammen to brøker (samme nevner) Henter innhold... Sånn trekker du en. Lær hvordan du gjør brøkregning her. Med forklaringer, eksempler og spill. På denne måten kan du lære om divisjon, multiplikasjon, addisjon og forkorting av brøker. Prøv også brøkkalkulatoren

Addisjon, multiplikasjon og divisjon av brøke

Addisjon med brøker (med figurer) Lær mer. Subtraksjon av brøker (med samme nevner) Addisjon med brøker (med fellesnevner) Addisjon av brøker med samme nevner (svar med desimaltall) Addisjon av brøker med samme nevner (svar i prosent) Test deg selv. Video: 2/7 + 3/7 (addisjon. Her kan du øve på addisjon med blandede tall. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle øvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan addere brøker. Dette er addisjon av brøker nivå 3 Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Gyldendal - Multi 7b -Brøker med lik verdi; Gyldendal - Multi 7b -Finn fellesnevneren. Gyldendal - Multi 7b -Lag brøk som er > og . LæRESIDER OM BRøK. BRøK - ADDISJON OG SUBTRAKSJON. Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; SoftSchool.com - Fraction game. Addition

addisjon og subtraksjon av brøk med bokstaver - YouTub

1.7-1 Addisjon av brøk Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver Når vi regner med brøker som inneholder bokstaver, må vi kombinerer noen av reglene fra algebra med reglene som gjelder for brøkregning. Vi bruker de samme reglene for addisjon og subtraksjon av brøk, vi må ha fellesnevner Oppgaver om addisjon og subtraksjon av brøk. Oppgaver med fellesnevner og oppgaver uten fellesnevner. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor

Multiplisere brøk. Mens addisjon av brøk kan være litt innviklet ved at vi må finne en fellesnevner, er multiplikasjon av brøk liketil. Vi multipliserer bare teller med teller og nevner med nevner: $\fbox{$\frac{\displaystyle a}{\displaystyle b} \cdot \frac{\displaystyle c}{\displaystyle d} = \frac{\displaystyle ac}{\displaystyle bd. Hva vil du logge inn med? ×. 2. Br ker med forskjellig nevner m endres, s br kene f r samme nevner. Vi ganger tellerne og nevnerne med samme tall, alts utvider br kene. 2 utvidesmed 3, og 3 utvides med 2. Ved gange to br ker med hverandres nevner, f r br kene alltid lik nevner, selv om det ikke alltid er minste felles nevner, som dermed dannes

Gyldendal - Multi 7b -Brøker med lik verdi; Gyldendal - Multi 7b -Finn fellesnevneren. Gyldendal - Multi 7b -Lag brøk som er > og . LæRESIDER OM BRøK. BRøK - ADDISJON OG SUBTRAKSJON. Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; SoftSchool.com - Fraction game. Addition Eller alle kan begynne med de store tallene, og jobbe seg oppover. Repetisjonsoppgaver tar for seg begrepene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, ligninger i form av regnestykker, negative tall, enkel regning med brøk, måling og enheter, omkrets og areal samt behandling av data/å lese et diagram Regning med brøk er et godt eksempel, her er det ulike regler som lett kan blandes sammen: Brøkmultiplikasjon - gange teller med teller og nevner med nevner. Brøkdivisjon - gange den første brøken med den omvendte av den andr En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk og arbeidet med brøk som del av en hel blir gjort på en god måte, så er brøk som begrep ikke vanskelig

Andre problemer knyttet til brøk Matematikksentere

 1. Addisjon og subtraksjon med lik nevner (tigrinja) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (tigrinja) Multiplikasjon med brøk (tigrinja) Divisjon med brøk (tigrinja) Forkorting og utvidelse av brøk (tigrinja) Sammenligning av brøker (tigrinja) Fra blandet tall til uekte brøk (tigrinja) Fra uekte brøk til blandet tall (tigrinja) Omgjøring.
 2. Øv på addisjon av brøker her. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle øvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan addere brøker. Dette er addisjon av brøker nivå 2
 3. Aspektet brøk som kvotient er en fin inngang til arbeidet med brøk, fordi elevene har mange erfaringer med å dele likt. Brøk som kvotient får vi når en størrelse skal deles i like deler, altså svaret i en divisjon. Nevneren (divisor) forteller hvor mange like deler helheten er delt inn i
 4. Addisjon og subtraksjon med lik nevner (somali) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (somali) Multiplikasjon med brøk (somali) Divisjon med brøk (somali) Forkorting og utvidelse av brøk (somali) Sammenligning av brøker (somali) Fra blandet tall til uekte brøk (somali) Fra uekte brøk til blandet tall (somali) Omgjøring mellom prosent.
 5. Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (arabisk) Multiplikasjon med brøk (arabisk) Divisjon med brøk (arabisk) Forkorting og utvidelse av brøk (arabisk) Sammenligning av brøker (arabisk) Fra blandet tall til uekte brøk (arabisk) Fra uekte brøk til blandet tall (arabisk) Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (arabisk
 6. Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner Utviding av brøker. Men hvis vi skal legge sammen 3 cm + 2 m + 4 dm, må vi først finne en felles benevning.Deretter kan vi legge sammen
 7. Addisjon og subtraksjon av potenser Når vi skal addere eller subtrahere potenser må vi først multiplisere ut hver potens for seg. Deretter adderer/subtraherer vi produktene

Under Brøk og desimaltall finner du Lag brøk, Addisjon av brøk, Subtraksjon av brøk, Multiplikasjon av brøk, Uekte brøk, Tallinje med desimaler, Lag desimaltall, Addere med desimaltall, Subtraksjon med desimaltall, Multiplikasjon med desimaltall, Skyt tallet, Test deg selv utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag (1) utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine (6) Kompetansemål etter 8. trinn (16 Addisjon av brøker. Vi kan tenke addisjon av brøker som en tretrinnsrakett akkurat som Saturn V raketten som ble brukt til Apolloprogrammet. 1. Brøker med like nevnere. Vi starter med brøker med like nevnere. Eksempler på slike oppgaver er disse26+16=38+48 Addisjon og subtraksjon med brøker. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. Du kan bare dele innholdet. Brøkmaskinen er et treningsverktøy/program som lager vilkårlige regnestykker i brøk algebra over nett. Du vil bli trenet i brøk addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, forkorting av brøken. Samtidig vil du få trening i hoderegning

PS! Etter å ha jobbet med dette kurset, fant jeg ut at elevene burde bli enda mer bevisstgjort i forhold til desimaltall og desimalenes verdi, slik at de ikke bare sitter og regner mekanisk uten å forstå hva de driver med. Jeg lagde derfor nok et kurs som tar for seg desimalenes plassering Her er Addisjon av brøk. Hvordan addere brøk?. Skriv om 0,2 til brøk Skriv om uekte brøk til blandet tall Beregn hastighet for en bil i km per time Løp - Fra hastighet og tid til lengde 2 Addisjon med brøker (svar i prosent) Utsagn med prosent og brøk Addisjon av brøker med samme nevner (svar med desimaltall) Utsagn med desimaltall og brøk Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; Lokus123 - Dra brøk til riktig figur; Lokus123 - Hvor stor del av ballene er røde? Mattehjelpen - Test deg selv på brøk 1; Mattehjelpen - Test deg selv på brøk 2; Mattehjelpen - Test deg selv på brøk 3; SoftSchool.com - Fraction game. Addition. VIDEOER OM BRøK. NDLA - Video om addisjon av.

Addisjon og subtraksjon med ulik nevner Grunntall s.73 - 76 Mål: Du skal kunne multiplisere en brøk med et helt tall og en annen brøk Eksempel med ganging: $3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ Eksempel med addisjon: $3 + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6+1}{2} = \frac{7}{2}$ Merk at $3=\frac{3}{1}=\frac{6}{2}$ Når du legger sammen hele tall og brøker burde du alltid starte med å dele det hele tallet på 1 også utvide brøken til du får felles nevner

Brøkreser - Matematikk

Vi kan regne med potenser. Dersom vi skal multiplisere (gange) eller dividere (dele) potenser med samme grunntall finnes det noen spesielle regler. Eksempel på multiplikasjon: Dette kan vi gjøre på en enklere måte: Altså, når vi multipliserer (ganger) potenser med samme grunntall kan vi addere (legge sammen) eksponentene for å finne svaret som en ny potens Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over)

Multiplikasjon av brøker For å multiplisere brøker bruker vi regelen teller teller nevner nevner ⋅ ⋅ Det viser seg at mange elever blander sammen med addisjon og starter med å fi nne fellesnev-ner, og det kan tyde på at regelen ikke er for-stått godt nok. Da er det viktig at man forstår at det å multiplisere med en brøk handler om Potensregning er et eget emne innenfor matematikk og potensregler er regneregler på linje med addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon. En potens er et tall som ganges med seg selv et visst antall ganger. For eksempel kan regnestykket i stedet stilles opp som en potens. 2 ganget med seg selv 4 ganger svarer til potensen Oppstilling av addisjon og subtraksjon: Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i matematikk etter 4.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal: → utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papire

Kittys oppgaver - Google Site

Addisjon av brøker nivå 1. På dette nivået får du brøker med samme nevner. Fullfør 5-stegsplanen og vinn alle medaljene samt diplomet Brøk - addisjon med ulik nevner: Brøk - divisjon med brøk: Brøk - divisjon med hele tall: Brøk - forkorte og utvide: Brøk - multiplikasjon med hele tall: Brøk - multiplikasjon med brøk: Brøk - subtraksjon med lik nevner: Brøk - subtraksjon med ulik nevner: Brøksirkler: Desimalbrett: Divisjon memoriseringsbrett: Divisjon uten rest. Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og hundredeler. Oppstilt addisjon og divisjon med desimaler - still opp selv. Desimaltall og prosent med penger. Måleenheter og desimaltall. Hefter: Påskenøtter 2020 kr 69,00 Kjøp; Algebra barneskole nivå 1 kr 79,00 Kjøp

Du testes i regning med positive og negative tall innen områdene: Addisjon Gange og dele Uttrykk Overslag: Tester deg i overslagsregning, tall og tekstoppgaver : Prefikser: Bokstaver som forkortelse for tall : Prosent: Vanlig prosentregning, sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall : Tallrekker: Oppgaver av typen 'Finn neste tall.. Trykk på et av temaene under for å komme til oppgavene: Likeverdige brøker Brøk på tallinjen Regne med brøk Likeverdige brøker Link Hva? Likeverdige brøker Nivå 1 Likeverdige brøker Nivå 2 Likeverdige brøker Nivå 3 Regne med brøker Nivå 1 Fellesnevner Nivå 2 Sammenlikne brøker Nivå 3 Brøk på tallinjen Link Hva? Brøk på tallinje Brøk - addisjon. Publisert 11. juni 2020 Vis mer info. Lær hvordan du adderer sammen to brøker oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Her er Addisjon av brøk. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash 1.4 Addisjon av brøker For å kunne legge sammen brøker, må brøkene bestå av like store biter. De må altså ha samme ne vner. Du så et eksempel på det i avsnitt 1.1 da vi la sammen kakestykker. Hvis nevnerne er like, legger vi sammen tellerne. Eksempel 4 2 5 2 5 7 9 9 9

Addisjon av brøker - Brøkregning - MatteMester

Du er her: Hovedsiden > Brøk > Brøk > 3 (Addisjon og subtraksjon av brøk) Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til addisjon og subtraksjon av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver. Blå oppgaver Flervalg 1 Flervalg 2. Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk. Kom på så mange. De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), Alle brøker kan skrives som desimaltall og prosent, og alle prosenttall kan skrives som desimaltall og brøker. Nedenfor følger en liste med desimaltall, brøk og prosent som ofte er i bruk Alternativ 3 - Addisjon med pene tall. I denne metoden flytter vi en ener fra 34 over til 89. Det gir oss et annet, men enklere regnstykke nemlig 90 + 33. Hvor stort tall du flytter over er avhengig av tallene i oppgaven. Du bestemmer det tallet du ønsker for å gjøre addisjonen enklere

Video: Addisjon og subtraksjon av brøker - NDL

Brøkregning - matematikk

Drill brøk: Tallhuset: Brøk og tallhus: Brøk og tallhus (samme som over - lettere tallhus) Adddisjon to siffer: Adddisjon fire siffer: Adddisjon desimaltall: Addisjon/subtraksjon + tallhus 1: Subtraksjon + tallhus: Lånedrill: Ekstra lånedrill: Tekst - grublis: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I ADDISJON (LITT VANSKELIG) mathgames.com - Addere 2 tall opp til 1000; IXL - Addisjon med 4/5-sifrede tall; IXL - 5-sifrete tall. Fyll inn tallet som mangler; IXL - 5-sifret, regnestykker med 2 tall. IXL - 2-5-sifret. Regnestykker med 3 tall. gyldendal.no - Multi 5a. Addisjon ++ gruble.net - Plusstrener med tidspress. gruble.net - Pluss-sertifika KORTVIDEO: Brøk, addisjon, multiplikasjon, subtrasksjon og divisjon med brøker, (20 min.) KORTVIDEO: Brøk, addisjon, multiplikasjon, subtrasksjon og divisjon med. Mirja og venninnen skal spise pizza og kake, men de må dele dette med storesøsteren til Mirja og hennes venninne. Storesøsteren er sleip, og prøver å jukse seg til å få mest ved bruk av brøk

Divisjon med brøk - Matematikk

Når du skal addere brøker må du passe på å ha lik verdi i nevneren. Vi kaller det fellesnevner. Når du har lik nevner adderer du tellerne med hverandre Addisjon og subtraksjon av brøker. Ved addisjon og subtraksjon av brøker, må nevnerne til brøkene være like store. Eks: Her er ikke nevnerene like store og vi må derfor finne fellesnevner. Dette gjøres ved å finne et tall som begge nevnerne går opp i. Det minste tallet som begge nevnerne går opp i kalles minste felles multiplum Brøk kalkulator med parenteser og potenser beregner brøker, blandede tall og desimaltall online. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter)

Brøk kalkulator - addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og ulik nevner, multiplikasjon og divisjon med brøk og heltall. Brøk calculator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 og 3 brøker Mitt standpunkt er som sagt at vi bør ha samme holdning til brøk som til hele tall, dvs. at alle fire regningsartene bør være med fra begynnelsen av. En annen ting er at det selvfølgelig må være en viss progresjon i stoffet, noe som betyr at addisjon og subtraksjon med ensnevnte brøker (brøker med samme nevner) kan læres tidlig i læringsforløpet, mens addisjon og subtraksjon med. Brøk, addisjon, multiplikasjon, subtrasksjon og divisjon med brøker, (20 min.) Brøk, addisjon, multiplikasjon, subtrasksjon og divisjon med brøker, (20 min. Addisjon av brøker Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker. Addisjon av ekte og uekte brøker, blandede tall og heltall

Når brøker som skal adderes eller subtraheres har ulike nevnere, må du først utvide brøkene slik at de får felles nevner. Noen ganger kan du bruke den største nevneren som fellesnevner. Andre ganger kan du bruke produktet av nevnerne Addisjon og subtraksjon av brøker - finne fellesnevner. Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene skal finne fellesnevner ved. hjelp av addisjon og subtraksjon av brøker. Undervisningsopplegget tar. utgangspunkt i ekte brøker med en- og tosifrede nevnere, og er lagt til 7. årstrinn Med en slik innsikt kan man så være med å forebygge og/eller oppklare feil som oppstår i forbindelse med arbeid med brøk og addisjon av brøk, og på den måten hjelpe elever med å beherske det vanskelige, men viktige brøkbegrepet Publisher: NTNU. Year: 2017. OAI identifier:. Addisjon av brøker større enn 1 med like nevnere er del av fjerdeklassematematikk. Ved å fullføre oppgavene med en timer vil du forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen. : + =-Relaterte oppgaver - Addere brøker - Multiplisere. Addisjon er en matematisk operasjon som representerer det totale antall objekter i en samling. Symbolet for addisjon er plusstegnet (+).For eksempel, i bildet til høyre er det 3 + 2 epler, som betyr tre epler og to epler sammen. Dette gir totalt 5 epler, så 3 + 2 = 5

Brøk kalkulator med parenteser og potenser Kalkulatoren beregner brøker, blandede tall og desimaltall. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter) 00063: Brøkregning - Addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddete nevnere. I denne videoen gjennomgår jeg addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddede nevnere. Jeg går også igjennom oppgaver som krever at man kan faktorisere ved hjelp av kvadratsetningene - addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere - uekte brøk og blandet tall - utviding av brøker - addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere - sammenhengen mellom brøk og desimaltall . Om Tusen millioner 5-7. Om forfatterne. Om Max fri. Nødvendig programvare. Kontakt oss Gir strukturert oppbygging av de fire regningsartene, brøk og prosent.. Gir gode oppgaver for kartlegging og øving. Elevene motiveres til å nå toppen av Mattetrappa innen de ulike regningsartene. Gir gode muligheter for individuell, tilpasset opplæring på mellomtrinnet. Mattetrappa består av 6 hefter: Mattetrappa Addisjon, 38 side

Papir | UNDERVISNING: inspirasjon, tips og idèerJuleverksted | UNDERVISNING: inspirasjon, tips og idèerProsessnotat i matematikk | UNDERVISNING: inspirasjonGangetabell 7-gangen med gange og deling – Planet PsydMatteoppgaver med 1 ukjent med tall opptil 100 – Planet PsydAlfabetet - store og små bokstaver | Vi sorterer 1 | MalimoSamer - nivådelte minibøker + A4-hefter | Malimo17

Ekstra matteoppgaver med oppstilt addisjon og subtraksjon (pluss og minus). Øv på pluss og minus med 4 tall. Beregnet for barn i 3. trinn. Oppgavene er middels vanskelige og er laget slik at barnet må bruke den rette metodikken for å løse oppgavene En brøk der teller er større enn nevner kalles en uekte brøk. Uekte brøker bør i de fleste tilfeller gjøres om til blandet tall. Det gjøres enkelt ved at man tenker på brøkstreken som et deletegn og utfører divisjonen med tanke på heltall. Resten blir teller i brøken. Eks. Fra Blandet Tall til Brøk. Addisjon og Subtraksjo Desimaltall addisjon og subtraksjon med opptil 4 siffer. Oppstilt multiplikasjon med 2-sifret tall. Måleenheter og desimaltall. Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og hundredeler. Handlekurv. Kategorier

 • Treller vikingtid.
 • Xiaomi mi mix 3.
 • Hva er plant speil.
 • Schublok.
 • Miele rx1.
 • Halvarsson ski.
 • Bikepark limburg.
 • Verkehrsinfo bayern.
 • Ssn logg inn.
 • Borgerlig konfirmasjon orkdal.
 • Addisons syndrom.
 • Terrorangrepet 22 juli vg.
 • Kirchenlieder hochzeitsversion.
 • Plommelikør med eller uten stein.
 • Liste over norske ss soldater.
 • Happy birthday in spanish.
 • Stadtbibliothek linz karte.
 • Wandern biberach kinzigtal.
 • Sulfat i vann.
 • Haus kauf eversten.
 • Radio 1 dab.
 • Welsh a pony reitergewicht.
 • Side om side sesong 1 og 2.
 • Kakapo sirocco.
 • Pandora sign in.
 • Frühlingsbilder.
 • Teksttyper udir.
 • Kanaltunnel rendsburg heute.
 • Zukunftstag 2018 hannover ndr.
 • Plasti dip matt svart.
 • Servicebolig, fyllingsdalen.
 • Aktiv bevegelighet definisjon.
 • Shepherd's pie oppskrift.
 • Bmw x6 usata privato.
 • Kaspar anton karl van beethoven.
 • Utendørs sauna.
 • Hearts background.
 • Trevor noah.
 • Esso bonuskort.
 • Flammkuchen vegetarisch lauch.
 • Denzel washington alter.